Ku Soo Dhawaada Walaalayal Kuwii Ka Faaiidaystana Allaha inaga Dhigo
 
  Home
  Quraan
  Muxaadaro
  Tafsiir
  Ducooyin
  Siirada Nabiga CSW
  Contact Us
  Booka Martida
  About Me
  Siirada Asxaabta
  Su'aalo iyo Jawaabo
  Counter
  Tafsiir 2
Tafsiir 2

Bogga Tafsiirka Qur'aanka Kariimka Ah
Sh. Cismaan Cali Xuseen 
No
Suraada
Aayada No Suraada Aayada
1
Al-Faatixah-Baqara 1-33 61 Kahfi-Maryam 75-21
2
Al-Baqara 34-68 62 Maryam 22-98
3
Al-Baqara 69-102 63 Daah 1-82
4
Al-Baqara 103-141 64 Daah 83-135
5
Al-Baqara 142-176 65 Anbiyaa 1-50
6
Al-Baqara 177-202 66 Anbiyaa 51-112
7
Al-Baqara 203-232 67 Xaj 1-37
8
Al-Baqara 233-252 68 Xaj 38-78
9
Al-Baqara 253-271 69 Mu'munuun 1-74
10
Al-Baqara-Al Cimraan 272-14 70 Mu'munuun-Nuur 75-20
11
Al Cimraan 15-51 71 Nuur 21-52
12
Al Cimraan 52-92 72 Nuur-Furqaan 53-20
13
Al Cimraan 93-132 73 Furqaan 21-77
14
Al Cimraan 133-170 74 Shucaraa 1-110
15
Al Cimraan 171-200 75 Shucaraa 111-227
16
Al Nisaa 1-23 76 Namli 1-55
17
Al Nisaa 24-57 77 Namli-Qasas 56-11
18
An-Nisaa 58-87 78 Qasas 12-50
19
An-Nisaa 88-113 79 Qasas 51-88
20
An-Nisaa 114-147 80 Cankabuut 1-45
21
An-Nisaa 148-176 81 Cankabuut-Ruum 46-30
22
Al Maa'ida 1-26 82 Ruum-Luqmaan 31-21
23
Al Maa'ida 27-50 83 Luqmaan-Sajad 22-30
24
Al Maa'ida 51-81 84 Axzaab 1-30
25
Al-Maa'dah 82-108 85 Axzaab 31-59
26
Al-Maa'dah-Al Ancaam 109-35 86 Axzaab-Saba 60-23
27
Al Ancaam 36-73 87 Saba-Faadir 24-14
28
Al Ancaam 74-110 88 Faadir-Yaasiin 15-27
29
Al Ancaam 111-140 89 Yaasiin-Saafaat 28-21
30
Al-Ancaam 141-165 90 Saafaat 22-144
31
Acraaf 1-46 91 Saafaat-Saad 145-51
32
Acraaf 47-87 92 Saad-Zumar 52-31
33
Acraaf 88-141 93 Zumar 32-35
34
Acraaf 141-170 94 Qaafir 1-40
35
Al-Acraaf 171-206 95 Qaafir-Fusilat 41-8
36
Anfaal 1-40 96 Fusilat 9-46
37
Anfaal 41-75 97 Fusilat-Shuura 47-26
38
Towba 1-33 98 Shuura-Zukruf 27-23
39
Towba 34-59 99 Zukruf-Dukhaan 24-16
40
Towba 60-92 100 Dukhaan-Jaasiya 17-37
41 Towba 93-119 101 Axqaaf-Muxamed 1-9
42 Towba-Yuunas 120-25 102 Muxamed-Fatxi 10-17
43 Yuunas 26-70 103 Fatxi-Xujuraat 18-13
44 Yuunas-Huud 71-5 104

Xujuraat-Daariyaat

14-30
45 Huud 6-40 105 Daariyaat-Najmi 31-25
46 Huud 41-83 106 Najmi-Qamar 26-55
47 Huud-Yuusuf 84-6 107 Raxmaan-Waaqica 1-74
48 Yuusuf 7-52 108 Waaqica-Xadiid 75-29
49 Yuusuf 53-100 109 Mujaadala-Xashri 1-10
50  Yuusuf-Racad 101-18 110 Xashri-Safa 11-14
51 Racad-Ibraahim 19-9 111 Jumica-Taqaabul 1-18
52  Ibraahim 10-52 112 Dalaaq-Taxriim 1-12
53 Xajar 1-99 113 Mulki-Qalam 1-52
54 Naxli 1-50 114 Xaaqa-Nuux 1-28
55 Naxli 51-89 115 Jini-Mudasir 1-56
56 Naxli 90-128 116 Qiyaama-Mursalaat 1-50
57 Israa 1-49 117 Cama-Takwiir 1-29
58 Israa 50-98 118 Infidaar-Daaliqa 1-17
59 Israa-Kahfi 99-31 119 Cala-Waduxaa 1-11
60 Kahfi 32-74 120 Nashrax-Naas 1-6

Waxaanu ka codsanaynaa dhammaan Ardayda ku taxan Darsigan Tafsiirka Qur'aanka inay nala socodsiyaan haddii ay jirto cilad xaga farsamo, xaga codkase waa sida Sheekha looga duubay, sidoo kale waxa aanu idin xasuusinaynaa oo aanu idin leenahay hanaga ilaabina inaad Sheekh, iyo dhammaan cidii khayrkan ka qayb qaadatay idina soo gudbisay u soo ducaysaan.

 
   
Advertisement  
   
Today, there have been 1 visitors (4 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=